مدیرکل سابق استانداری استان معاون سازمان همیاری و شهرداری های پایتخت کشور شد
مدیرکل سابق استانداری استان معاون سازمان همیاری و شهرداری های پایتخت کشور شد

مدیر کل سابق حوزه استاندار کهگیلویه بویراحمد به عنوان سازمان همیاری ها و شهرداری های کشور منصوب شد.

مدیر کل سابق حوزه استاندار کهگیلویه بویراحمد به عنوان معاون سازمان همیاری ها و شهرداری های استان تهران پایتخت کشور منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری سفیر یاسوج،مجتبی مرادی نوروزی در زمان استانداری علی احمدی در سمت مدیرکل حوزه استانداری کهگیلویه و بویراحمد فعالیت داشت و بعد از رفتن احمدی از استانداری استان از سمت خود کناره گیری کرد.