رئیس دانشگاه پیام نور استان خبرداد :دانشگاه پیام نور پیشگام در نظام مدیریت سبزاست
رئیس دانشگاه پیام نور استان خبرداد :دانشگاه پیام نور پیشگام در نظام مدیریت سبزاست

رئیس دانشگاه پیام نور کهگیلویه و وبوراحمد از اجرایی سازی دستورالعمل نظام مدیریت سبز وزارت علوم خبر داد و گفت: دانشگاه پیام نور علاوه بر تشکیل شورای راهبری مدیریت سبز،  جهت اجرایی شدن این نظام همواره پیشگام بوده و آزمون های آنلاین و  الکترونیکی طی سال های اخیردر راستای صرفه جویی کاغذ و حفظ  محیط […]

رئیس دانشگاه پیام نور کهگیلویه و وبوراحمد از اجرایی سازی دستورالعمل نظام مدیریت سبز وزارت علوم خبر داد و گفت: دانشگاه پیام نور علاوه بر تشکیل شورای راهبری مدیریت سبز،  جهت اجرایی شدن این نظام همواره پیشگام بوده و آزمون های آنلاین و  الکترونیکی طی سال های اخیردر راستای صرفه جویی کاغذ و حفظ  محیط انجام داده است.

به گزارش پایگاه خبری سفیر یاسوج از مرکز کهگیلویه وبویراحمد به نقل از روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان ،سجادی با بیان  اینکه آزمون های پایان نیمسال دوم سال تحصیلی  ۹۸- ۹۷دانشگاه پیام نور از ۱۸ خردادماه آغاز شده او ۱۰ تیرماه پایان می یابد، افزود: با تمهیداتی که در حوزه های آزمونی مراکز دانشگاه پیام نور در سطح استان  اندیشیده  شده است، در این نیمسال ۲۰درصد آزمون ها  به شکل کاملا الکترونیکی برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه در آزمون الکترونیکی، دانشجو این امکان را خواهد داشت که همزمان با پایان آزمون، نمره خود را دریافت کند، اظهار داشت: داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر درسطح کشور ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه آزﻣﻮن ﻣﺤﻮر، ﺧﺪﻣﺎت و ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي آزﻣﻮﻧﻲ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه و در اﺻﻄﻼح ﺑﺪون ﻛﺎﻏﺬ ﺑﺮﮔﺰار می کند و اﻣﺮوز در ﺟﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﺎده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ﻧﻔﺮ آزﻣﻮن را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ اﻣﻨﻴﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﻮاﻻت و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ  از رضایت مندی آزﻣﻮن دﻫﻨﺪﮔﺎن، ﺑﺮﮔﺰار کرده است.

وی حذف کامل کاغذ و نجات جنگل ها و حفظ محیط زیست را از مهم ترین مزایای آزمون الکترونیکی دانست و ابراز امیدواری کرد: دانشگاه پیام نوراستان با تامین زیرساخت های لازم در آینده ای نزدیک تمام آزمون های خود را به صورت الکترونیکی برگزار می کند که این امر اقدامی مهم و اساسی در حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی خدادادی است.